Regulamin serwisu Szmateria.pl

 • PODSTAWOWE DEFINICJE
  • Administrator – właściciel i operator Serwisu, tj. firma Multimedia
   Consulting Limited z siedzibą na terytorium Gibraltaru, 2 Irish Town,
   Gibraltar, GX11 1AA Gibraltar
  • Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w
   sieci Internet z adresu www.szmateria.pl
  • Usługa/Usługi – usługi, o których mowa w punkcie II ust. 3 niniejszego
   Regulaminu.
  • Użytkownik – każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności
   Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek
   danych elektronicznych i/lub która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.
  • Wykonawca – użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i dokonano
   weryfikacji, że ma ukończone 18 lat, który osobiście, dobrowolnie bez
   jakiegokolwiek przymusu i na własny rachunek wykonuje pokazy, rozmowy lub
   inne działania interakcyjne poprzez Serwis, w tym odpłatnie, na zasadach
   określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Rejestracja – zakończona procedura zakładania Konta przez Użytkownika lub
   Konta Wykonawcy przez Wykonawcę oznaczająca zawarcie umowy.
  • Konto – konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego
   Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i korzystać z
   jego funkcji, udostępniane przez Administratora pod unikalną nazwą
   (login), które pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane
   Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu.
  • Konto Wykonawcy – konto prowadzone w Serwisie dla Wykonawcy, za pomocą
   którego Wykonawca może korzystać z usług oferowanych przez Serwis i
   korzystać z jego funkcji, udostępniane przez Administratora pod unikalną
   nazwą (login), które pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są
   dane Wykonawcy oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu.
  • KYC – (ang. Know Your Customer) – procedura wymagana prawem
   międzynarodowym nakładająca na Administratora obowiązek potwierdzenia
   tożsamości Wykonawcy.
  • Partner – podmiot świadczący usługi na rzecz Administratora, wskazany w
   załączniku nr 1 do Regulaminu – Wykaz Partnerów Szmateria.
  • Polityka Prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje na
   temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności
   stosowanych wobec Użytkowników i Wykonawców – stanowiąca załącznik nr 2 do
   Regulaminu.
  • Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z
   Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, Wykonawców i Administratora,
   stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  • Reklamacja – oświadczenie Wsparcia o niezgodności Usługi, której dostawa
   była nieprawidłowa lub inne zastrzeżenie do Usługi
  • Wsparcie – dział wsparcia klienta w Serwisie
  • Usługi Finansowe – Usługi płatnicze świadczone na rzecz Administratora
   przez jednostkę partnera Szmateria świadczącą usługi płatnicze na
   podstawie umowy z Szmateria
  • Usługi Szmateria – Usługi świadczone przez Administratora na rzecz
   Użytkowników, w tym Wykonawców i Użytkowników korzystających z Usług
   Finansowych, opisane w umowie pomiędzy Użytkownikiem, który nie dokonuje
   rejestracji w celu stworzenia Konta Wykonawcy, i Administratorem
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez
   Administratora na rzecz Użytkowników, w tym Wykonawców, a także zawiera
   regulacje dotyczące odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z Serwisu
   oraz rozliczeń wynikłych z usług świadczonych w ramach Serwisu.
  • Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu pod adresem internetowym
   www.szmateria.pl oraz w formie drukowanej w siedzibie Administratora.
  • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin
   jest obowiązujący także dla Użytkowników korzystających z Serwisu za
   pośrednictwem innych Urządzeń, za pomocą których jest przeglądany Serwis.
   Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu.
  • Korzystając z Serwisu, Użytkownik, w tym Wykonawca oświadcza, że ma
   ukończone 18 lat. Właściciel i operator Serwisu nie ponoszą
   odpowiedzialności za skutki zaniechania, polegające na podaniu nieprawdziwych
   danych co do wieku w procesie rejestracji.
  • Korzystając z Serwisu, Użytkownik, w tym Wykonawca oświadcza, że ma
   odpowiednie predyspozycje i gotowość do udziału w usługach dostępnych na
   Serwisie. Niektóre Usługi mogą być prowadzone w języku obcym.
  • Właściciel i operator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści
   zamieszczane przez Użytkowników, w tym Wykonawców, i udostępniane przez
   nie Użytkownikom, jak również za działania Usługodawcy i Usługobiorcy w
   ramach Serwisu, w tym wykorzystanie Serwisu do celów niezgodnych z
   przepisami prawa, dobrymi obyczajami, na szkodę innych Użytkowników, czy
   Administracji Serwisu.
 • ŚWIADCZENIE USŁUG
  • Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu umożliwiają
   Użytkownikom dostęp do platformy do wykonywania pokazów, rozmów i innych
   działań interakcyjnych na żywo przez Internet.
  • Właściciel i operator Serwisu nie ma wpływu na treści, formę i treść Usług
   prowadzonych przez Wykonawców oraz na wykorzystywanie Serwisu przez
   Użytkowników, w tym Wykonawców, nie ponosi odpowiedzialności za treści
   zamieszczane przez Użytkowników, w tym Wykonawców, i udostępniane przez
   nie Użytkownikom, jak również za działania Usługodawcy i Usługobiorcy w
   ramach Serwisu, w tym wykorzystanie Serwisu do celów niezgodnych z
   przepisami prawa, dobrymi obyczajami, na szkodę innych Użytkowników, czy
   Administracji Serwisu.
  • Administrator udostępnia Usługi na rzecz Użytkowników, w tym Wykonawców, za
   pośrednictwem Internetu, który jest publicznym, międzynarodowym systemem
   telekomunikacyjnym, za pomocą, którego dostęp do serwisów internetowych
   udostępniany jest Użytkownikom, w tym Wykonawcom, na zasadach i w
   warunkach określonych w Regulaminie.
  • Właściciel i operator Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
   szkody wynikłe z korzystania przez Użytkowników, w tym Wykonawców, z Usług
   oferowanych przez Serwis.
  • Administratorowi przysługuje prawo do ograniczenia dostępu do Serwisu oraz
   do usunięcia Konta Użytkownika, w tym Wykonawcy, w przypadku naruszenia przez
   Użytkownika, w tym Wykonawcy, Regulaminu.
  • Każda osoba, w tym Użytkownik i Wykonawca, która pierwszy raz wchodzi na
   Serwis jest informowana, iż Serwis zawiera treści o charakterze
   erotycznym, w tym pokazy aktywności seksualnej, przeznaczone wyłącznie dla
   pełnoletnich odwiedzających i musi – przed uzyskaniem dostępu do treści
   zamieszczonych w ramach Serwisu – dokonać akceptacji regulaminu i polityki
   prywatności, a tym samym wyraża wolę uzyskania dostępu do tych treści, co
   realizuje poprzez kliknięcie na ikonkę „Akceptuję”.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  • Użytkownik i Wykonawca zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób
   zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz
   dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób
   przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.
 • ZAKŁADANIE KONTA
  • W celu założenia Konta Użytkownik i Wykonawca mają obowiązek dokonać
   rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego
   w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik/Wykonawca ma obowiązek
   podać aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika/Wykonawcy) oraz
   hasło, określić swoją płeć, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz
   Polityki Prywatności.